ประวัติโรงเรียน

 

 

                     โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร ซึ่งมีอยู่ด้วยกันจำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง และโรงเรียนเทศบาล 3 “5 ธันวามหาราช”โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าหลวง 4 (บ้านปากทาง) ตั้งอยู่บริเวณคลองชลประทาน ตำบลท่าหลวง จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างด้วยเงินบริจาคของประชาชน โดยมีนายเปล่ง กันตะบุตร เป็นหลัก นายเยื้อง ขจรกลิ่น เป็นหัวหน้า นายกลิ่น วงษาวยอด เป็นผู้ช่วยพร้อมด้วยประชาชนหมู่บ้านปากทาง ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบกับเงินของรัฐบาลก่อสร้างขึ้น โดยสร้างอาคารตามแบบ ป.1 จำนวน 8 ห้องเรียน เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2484 โดยมีนายสมบุญ นาควานิช นายอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิด และมีนายกมล กฤษณกมล รักษาการครูใหญ่ ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปี พ.ศ. 2505ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลปากทางและในปีเดียวกันเทศบาลเมืองพิจิตรได้รับโอนโรงเรียนประชาบาลตำบลปากทาง เข้ามาอยู่ในสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ปี พ.ศ. 2513 เทศบาลเมืองพิจิตรได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน งบประมาณ 399,969 บาท ณ บริเวณสนามบินเก่า ถนนประชาอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่เศษ ห่างจากบริเวณที่ตั้งบริเวณโรงเรียนเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) พร้อมทั้งสร้างห้องน้ำ-ส้วมนักเรียน (หลังอาคาร 1) ลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นเดียวหลังคากระเบื้องปัจจุบันมีสภาพชำรุดและอยู่ในระหว่างดำเนินการขอรื้อถอน ปี พ.ศ. 2526 เทศบาลเมืองพิจิตรได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง (อาคาร 2) เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ใต้ถุนสูง ตามแบบของกรมสามัญศึกษา แบบ 216 ค. จำนวน 8 ห้องเรียน งบประมาณ 2,000,000 บาท จึงได้ย้ายนักเรียนจากที่เดิมมาเรียนที่บริเวณใหม่ทั้งหมด เพราะระยะทางห่างไกลยากต่อการกำกับ ดูแลในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับน้ำจากคลองชลประทานกัดเซาะถึงเสาอาคารเรียน ซึ่งเป็นอันตรายแก่นักเรียน ปี พ.ศ. 2526 ก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมนักเรียน (หลังอาคาร 2) คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียวหลังคากระเบื้อง แยกชาย-หญิง จำนวน 4 ห้อง โดยเทศบาลเมืองพิจิตรสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณในการก่อสร้าง ปัจจุบันเป็นห้องน้ำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี พ.ศ. 2529 เทศบาลเมืองพิจิตรได้บูรณะอาคารเรียนหลังเก่า ตามความต้องการของประชาชนบริเวณนั้น ประกอบกับคลองชลประทานได้มีการสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ และทำที่กันน้ำเซาะนักเรียนที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นจึงย้ายกลับมาเรียนที่อาคารเรียนหลังเดิม และได้ตั้งโรงเรียนใหม่ ชื่อว่า โรงเรียนเทศบาล 3 “5 ธันวามหาราช” โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางขณะนั้นจึงมีนักเรียนเหลืออยู่ จำนวน 383 คน ปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ได้เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา(ตั้งแต่อายุ 3-5 ปี) อย่างเป็นระบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะเทศมนตรีเมืองพิจิตร คณะกรรมการศึกษาโรงเรียน จัดหาเงินเพื่อต่อเติมอาคารเรียนใต้ถุนสูง (อาคาร 2) เป็นห้องเรียนนักเรียนก่อนประถมศึกษา จำนวน 3 ห้องเรียน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในท้องถิ่น และเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน ก่อนเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป ปี พ.ศ. 2529 เทศบาลเมืองพิจิตรได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ก่อสร้างอาคารประกอบ (โรงพละศึกษา) งบประมาณ 689,000 บาท และมีการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2547 โดยได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน 500,000 บาท ปัจจุบันใช้เป็นที่ประกอบอาหารของโรงเรียน และเป็นสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

                 ปี พ.ศ. 2530 เทศบาลเมืองพิจิตรได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ต่อเติมอาคารเรียน หลังที่ 2 เพิ่มขึ้นอีก 4 ห้องเรียน รวมเป็น 15 ห้องเรียน (รวมทั้งห้องเรียนนักเรียนก่อนประถมศึกษา 3 ห้องเรียน)ปี พ.ศ. 2532 เทศบาลเมืองพิจิตรได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ต่อเติมอาคารเรียน หลังที่ 2 เพิ่มขึ้นอีก 4 ห้องเรียน เพื่อให้สมบูรณ์ตามแบบของกรมสามัญศึกษา แบบ 216 ค.
รวมเป็น 19 ห้องเรียน (รวมทั้งห้องเรียนนักเรียนก่อนประถมศึกษา 3 ห้องเรียน)

                ปี พ.ศ. 2536 สร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง (อาคาร 3) เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ใต้ถุนสูง ตามแบบของกรมสามัญศึกษา แบบ 216 ค. จำนวน 8 ห้องเรียน งบประมาณ 4,800,000 บาท ปี พ.ศ. 2537 ก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมนักเรียนเรียนอนุบาล (หลังอาคาร 3) ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียวหลังคากระเบื้อง แยกชาย-หญิง สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 10 ห้อง งบประมาณในการก่อสร้าง 700,000 บาท ปัจจุบันเป็นห้องน้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
              ปี พ.ศ. 2539 เทศบาลเมืองพิจิตรได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และเป็นที่จัดประชุมนักเรียนและชุมชน ปี พ.ศ. 2542 จัดสร้างห้องสมุด บริเวณชั้นล่างอาคาร 3 ชื่อ “ห้องสมุดยูวะเวส” มีลักษณะก่ออิฐฉาบปูนและผนังลูกฟูกอลูมิเนียม ผนังช่วงบนกรุกระจก ติดเครื่องปรับอากาศ โดย ปี พ.ศ. 2536 สร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง (อาคาร 3) เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ใต้ถุนสูง ตามแบบของกรมสามัญศึกษา แบบ 216 ค. จำนวน 8 ห้องเรียน งบประมาณ 4,800,000 บาท ปี พ.ศ. 2537 ก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมนักเรียนเรียนอนุบาล (หลังอาคาร 3) ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียวหลังคากระเบื้อง แยกชาย-หญิง สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 10 ห้อง งบประมาณในการก่อสร้าง 700,000 บาท ปัจจุบันเป็นห้องน้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปี พ.ศ. 2539 เทศบาลเมืองพิจิตรได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และเป็นที่จัดประชุมนักเรียนและชุมชน ปี พ.ศ. 2542 จัดสร้างห้องสมุด บริเวณชั้นล่างอาคาร 3 ชื่อ “ห้องสมุดยูวะเวส” มีลักษณะก่ออิฐฉาบปูนและผนังลูกฟูกอลูมิเนียม ผนังช่วงบนกรุกระจก ติดเครื่องปรับอากาศ โดย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายประกาศิต ยูวะเวส 100,000 บาท นายอดุลย์ ศรีสุเทพ 100,000 บาท พระสุทัสสีมุนีวงศ์ 100,000 บาท ปี พ.ศ. 2543 ก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมนักเรียน (หลังอาคาร 3) ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียวหลังคากระเบื้อง แยกชาย-หญิง จำนวน 10 ห้อง โดยได้รับงบประมาณจาก เงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง จำนวน 700,000 บาท ปัจจุบันเป็นห้องน้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
              ปี พ.ศ. 2544 เทศบาลเมืองพิจิตรได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก่อสร้างอาคารเรียน (อาคาร 4) เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ใต้ถุนสูง ตามแบบ สน.ศท. 3/12 จำนวน 8 ห้องเรียน งบประมาณ 4,915,000 บาท ก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2544 ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปี พ.ศ. 2545 ถมดิน ปลูกหญ้าสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน และแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง โดยเทศบาลเมืองพิจิตรได้สนับสนุนงบประมาณ 200,000 บาท
              ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนเข้ารับการประเมินและผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ปี พ.ศ. 2547 จัดสร้างสนามเด็กเล่น “สวนอนุบาลหรรษา” เพื่อเป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา งบประมาณ 80,000 บาท โดยคณะครูดำเนินการจัดหางบประมาณในการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2547 ก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์ บริเวณชั้นล่างอาคาร 3 งบประมาณ 150,000 บาท โดยคณะครูดำเนินการจัดหางบประมาณในการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2547 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเดินเท้าและท่อระบายน้ำ ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง โดยเทศบาลเมืองพิจิตรสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 1,945,000 บาท (เริ่มดำเนินการ 29 เม.ย.47-22 ก.ค.47) ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนดำเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ โดยจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาเป็นปีแรก เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง มีนักเรียน 85 คน ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง