อนุบาล 1
นางสาววรพรรณ รัตนประภาศิลป์
อนุบาล 1/1
นางสุพานิต ศรีสังข์
อนุบาล 1/2
นางสาวนงค์ลักษณ์ ค้าเจริญ
อนุบาล 1/3
นางสาวศศิเพ็ญ เพชรล้อมทอง
อนุบาล 1/4