หัวหน้ากลุ่มบริหาร
นายอัศวิน ถาวรศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางศุลีพร กล่อมจิตต์
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
นางกาญจนวรรณ ตุงคะศิริ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร
นางสาวนฏกร ปิ่นสกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป