ประถมศึกษาปีที่ 2
นางศิรภัสสร ปราบสมรชัย
ป. 2/1
นางภูริชญา พรหมเมศร์
ป.2/2 หัวหน้าสายชั้น
นางสาวอัจจนา ม่วงหมี
ป. 2/3
นางฐิตินันท์ สุขสวาสดิ์
ครูพิเศษ