วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / คำขวัญ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21 มีปัจจัยการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมคณลักษณะอันพึงประสงค์ของผุ้เรียน
  2. การจัดหาและพัฒนาปัจจัยการเรียนการสอน
  3. การพัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษา
  4. ส่งเสริมสวัสดิภาพภายในโรงเรียน

คำขวัญประจำโรงเรียน สร้างวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา

สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน เหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ชมพูพันธ์ทิพย์