ประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวสุภนิดา มันตะสูตร
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 หัวหน้าสายชั้น
นางสาวสรัลดา โตอิ่ม
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
นายคชเสนีย์ จันทพิมพ์
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
นางกาญจนา ดีมั่น
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
นางพรภัทรา สืบคล้าย
ครูพิเศษ
นางสาววราภรณ์ อินก๋ง
ครูพิเศษ