ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางภัทราภรณ์ แก้วดิษฐ์
ปฐมวัย 1
นางสุภัคดี เพชรล้อมทอง
ปฐมวัย 2
นางสาวอมรรัตน์ วาดสูงเนิน
ครูผู้ดูแลเด็ก