ประธานช่วงชั้น / ครูพิเศษ
นางศุลีพร กล่อมจิตต์
ประธานช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัศวิน ถาวรศักดิ์
ครูพิเศษ