อนุบาล 2
นางสุมาลี ทองสายติ่ง
อนุบาล 2/1
นางสาวรุ่งนภา วิรัญจันทร์
อนุบาล 2/2
นางดาราพร เปี่ยมงาม
อนุบาล 2/3
นางจีรนันท์ สายอุ่นใจ
อนุบาล 2/4