โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการ

วันที่ 25 มกราคม 2567 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง  ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือวิทยากรจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม