ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 

วันที่ 22 ธันวาคม 2566

ภาษาไทย

1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

3. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

4. เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

5. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

คณิตศาสตร์

1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

3. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

4. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

5. การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

4. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

5. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

สุขศึกษา และพลศึกษา

1. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

2. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1. การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

2. การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

5. การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

6. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

ศิลปะ-ดนตรี

1. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

3. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

4. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

5. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

6. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

7. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

8. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

9. การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันอับ1  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

ภาษาต่างประเทศ

1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

2. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

3. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

4. การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

5. การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

6. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

7. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)

การงานอาชีพ

1. การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (vichakan.net)ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (647.44 kb)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล รุ่น 16 ปีชาย โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล รุ่น 16 ปีชาย โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

เมนูอาหารกลางวัน

เมนูอาหารกลางวัน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567