ท่ารำประกอบเพลง ออเจ้าเอย #โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จ.พิจิตร

ท่ารำประกอบเพลง ออเจ้าเอย #โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จ.พิจิตร

จัดทำโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที้4/2 ปีการศึกษา2565

นายจักรกฤช ภักดี เลขที่5

นายสมภพ ป้อมสาหร่าย เลขที่6

นางสาวนภัสสร เพ็งแตง เลขที่11

นางสาวเยาวพร ทัดทรง เลขที่13

นางสาวเกสรา โชติรัตน์ เลขที่16

นางสาวฐิติมา บุญชู เลขที่21